Процедури по ЗОП

 Ние Ви предлагаме:

изграждане на уеб система за управление на секция <профил на купувача>, отговаряща на новите изисквания по ЗОП – Чл. 22б, които влизат в сила от 01.10.2014г.

Вижте демо и пратете запитване ТУК

За всеки възложител се изработва индивидуално:

 • структура на системата , според конкретни критерии за бърза и лесна ориентация от страна на потребителя на системата (възложителя),
 • лесно управление от достъпен интерфейс
 • възможност за контрол на датата и часа на публикуване на документите,
 • за всяка процедура – автоматично генерирана хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка, съобразно новите изисквания на ЗОП
 • допълнителни функции – търсене , архив, бързи връзки към официалната уеб страница на възложителя, контактни данни и друга информация
 • Възможност за персонализиране на хед-секцията на уеб системата с поставяне на собствено лого
 • изработка на вътрешни правила по чл.22г от ЗОП за поддръжка на <профил на купувача>
 • безплатна консултация и техническа помощ в рамките на 3 месеца от пускането на системата
 • ВАЖНО! Така създадената структура изключва вероятността за погрешно публикуван документ , тъй като е внедрена автоматична организация за взаимовръзка между отделните файлове.
 •  Обучение на неограничен брой служители /без отделна такса/
 • Създаване на неограничен брой профили , с различни привилегии
 • Бюлетин на известяване при промяна на законодателството и методически напътствия , във връзка с прилагането на новостите в нормативната уредба
 • Достъпен интерфейс за въвеждане на данните
 • Техническо ноу-хау  за коректно и стриктно спазване на закона
 • Поддръжка и актуализация на уеб базираното приложение
 • Изключване на възможността за предявяване на претенции от страна на трети лица за некоректно  и несвоевременно публикуване данни
 • ВАЖНО!Автоматично публикуване и откриване на нова процедура  , след публикуването й в АОП /до 24 часа/

С цел по-бързо интегриране и законосъобразно оповестяване на процедурите по ЗОП  и последващата им поддръжка съгласно нормативната уредба, Ви предлагаме система,  която е вече разработена , утвърдена и функционираща. Модулът може да се интегрира до 5 работни дни, при съгласуване от страна на Възложителя.

Има ценови варианти според броя процедури, които са Ви необходими – 10, 15 или 30 , оставаме на разположение за индивидуално договаряне на броя процедури и съответна стойност на офертата.

Нормативни изисквания :

Съгласно новите изисквания на ЗОП, Чл. 22б. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.10.2014 г.) (1) Възложителите са длъжни да поддържат <Профил на купувача> , който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност,

който да съдържа текуща информация за обявления, откриване на процедури, документация за участие, разяснения, покани, договори, допълнителни споразумения,  информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, публичните покани, вътрешните правила, всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила.

<Профил на купувача>  съгласно новите изисквания на Закона за обществените поръчки, считано от 01.10.2014г следва да представлява web базирана информационна система с възможности за:

1. създаване на самостоятелни електронни досиета на поръчките, достъпни онлайн, на самостоятелен интернет адрес, в което да се публикува счетоводна и юридическа информация за конкретната поръчка

2. удостоверяване на достоверността на времето на публикуване на информация в профила на купувача при спазване на изискванията на Закона за електронното управление.

Законът не предвижда варианти или частично представяне на информацията. Ако не разполагате с пълнофункционална система по горепосочените правила, Вие сте в нарушение на закона и бъдещото възлагане на обществени поръчки от Ваша страна ще бъде опорочено.