ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО В СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕЛЕКТРОНEН РЕГИСТЪР – КАМПАНИЯ 2018

Съгласно изискванията на новия  ЗС в сила от  01.01.2017  , чл. 38, ал.1 , т.3 . и  във връзка с ал. 11 от същия  член

На задължителна публикация на ГФО в Интернет или специализирано икономическо издание подлежат :

- ДЗЗД – дружества по ЗЗД

- фондации , сдружения с нестопанска цел , които не са регистрирани в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието

- търговските представителства, читалищата, осигурителните каси, взаимоспомагателните каси, адвокатските и нотариални дружества, настоятелствата- училищни, читалищни, към детски заведения и църковни, регистрираните вероизповедания и всякакъв вид професионални сдружения

- Търговски представителствa на чуждестранни лица

предлагаме Ви услугата – публикация на ГФО (годишни финансови отчети) в

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР

36 лв на отчет / фирма

без значение на носителя на информацията – хартиен или електронен, без значение обема на отчета

Публикацията включва :

  • публикуване на ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, без значение обема на отчета
  • персонален уникален линк на отчета в регистъра, лесно откриваем
  • представяне на ВАШАТА ФИРМА на сайта ни – кратко описание на дейността, координати за контакт
  • съхранение на докумените на НАШ сървър , спрямо изскванията на ЗС – достъпни на нашия сървър за срок от 5 години
  • свободен достъп до публикуваните документи 7 дни в седмица , 24 часа
  • отчетите ще бъдат публикувани ВЕДНАГА при получаването им
  • като допълнение ще получите  УДОСТОВЕРЕНИЕ за публикацията на ГФО в сайта

За прием на документи :

- за хартиен носител: Гр.Пловдив 4000; ул. „Петко Каравелов“ № 9; Константина Велкова

- за електронен носител: ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ПУБЛИКУВАЙТЕ ГФО НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ ОТТУК

или пратете отчетите на konstantinav@gmail.com или office@info-m.eu

За плащане на услугата:

ИНФО-М ООД

BG74FINV91501016448699

ЕИК – 203398419

Основание за плащане: Публикуване на ГФО за 2017 + име на субекта

НОВО! Съгласно облекчените  изискванията на ЗС от бр. 97 от 6.12.2016 г. и във връзка с  § 10. (2)  ПЗР от ЗС ,

може да изтеглите необходимите съкратени форми за ГФО 2017 на следните линкове:

Счеводен баланс – съкратен

Отчет за приходите и разходите- съкратен

Може да изтеглите необходимите форми за ГФО 2016 на следните линкове:

     Счетоводен баланс

     Отчет за приходите и разходите

    Отчет за собствения капитал

     Отчет за паричните потоци

    Справка за ДМА

Ако имате повече отчети за публикуване моля изпратете Вашата заявка за индивидуална оферта за публикация ОТТУК