Апис Процедури

Апис Процедури

Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.

    АПИС - Процедури е модул от правната информационна система Апис, който дава на потребителя актуална информация за реда, по който едно физическо или юридическо лице може да поиска от определена институция или ведомство извършването на административна услуга. Всяка процедура съдържа правна регламентация, ред за осъществяване, етапи и срокове, такси, компетентен орган, към който потребителят трябва да се обърне за изпълнение.

Приложени са всички необходими формуляри в актуалния им вид, които потребителят следва да попълни и отпечата. Модулът предлага също и образци на документи (молби, заявления, пълномощни и пр.), чиято форма и съдържание могат да бъдат редактирани в произволно избрана текстообработваща програма. Чрез система от препратки е осигурен достъп до пълния текст на нормативните актове, уреждащи съответната процедура.

Съдържание:

    Модулът АПИС – Процедури съдържа повече от 1150 процедури с над 2400 бланки и формуляри, както и над 1100 примерни образци на молби, заявления, пълномощни и други, в следните тематични области: общински административно-правни и административно-технически процедури, митнически, финансови, нотариални, съдебни и трудово-правни процедури, процедури по учредяване и регистрация на фирми, сдружения с нестопанска цел и фондации, процедури в областта на транспорта, съобщенията, здравеопазването, общественото осигуряване, екологията, енергетиката, образованието, науката и културата, отбраната и вътрешния ред, процедури, извършвани от Патентното ведомство, гражданско-правни и търговски сделки, сделки с интелектуална собственост, процедури по Закона за държавния служител и др.

Запитване за цена и заявка за демо версия на продукта :заявете тук