Апис Регистър +

Апис Регистър плюс

Информационната система за лицата и фирмите

ВЕЧЕ И С НОВ МОДУЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация

Търговски регистър:

 • новорегистрираните;
 • пререгистрираните;
 • заличените;
 • в ликвидация;
 • в несъстоятелност

търговски дружества с пълната информация за тях:

 • фирма и правна форма;
 • адрес, телефон, мейл;
 • предмет на дейност;
 • управител и собственици – трите имена, ЕГН, ЕИК;
 • капитал;
 • особени случаи на вписване като: заложен кредитор, залози, запори и обезпечени вземания;
 • обявени актове – сканираните оригинални документи, внесени от лицата в Търговския регистър: заявления за вписване, устав/договор, актуален учредителен акт, протоколи, покани за общи събрания, декларации, финансови отчети и други документи.

Финансови показатели от годишни финансови отчети – анализ на финансовото състояние и резултати на фирмите за последните две години на базата на реализираните от тях приходи, печалба/загуба, собствен капитал и активи:

Регистър БУЛСТАТ:

Регистър на осигурителите

Данъчните регистри

Съобщенията и обявленията от неофициалния раздел на “Държавен вестник”;

Регистър на обществените поръчки

Списъци на адвокатите - по адвокатски колегии с индивидуализиращи данни за адвоката – адрес и телефон;

Списък на нотариусите и помощник-нотариусите – с индивидуализиращи данни за нотариуса – адрес и телефон;

Указател на държавните структури

Данни от изборите

Списъци с данни за издадените от държавните органи разрешения и лицензии за извършване на съответна дейност от физически и юридически лица, както и друга ведомствена информация;

Бизнес-информация за фирмите – регистрирани търговски марки, данни от реклами и Интернет сайтове;

Допълнителни контактни данни за фирмите – повече от вписаните в ТР.  Данните се събират и проверяват от АПИС;

Отчитане на търговската активност на фирмите чрез участието им в изложения и панаири;

Справочна информация: минималната работна заплата, официалният валутен курс на лева и основният лихвен процент на БНБ от 1991 г. насам, телефонните и пощенските кодове в България.

Функционални възможности

 • Справка по конкретна дата или интервал от време за вписванията в Търговския регистър (ТР) и БУЛСТАТ;
 • Бърза и лесна ориентация за промените във фирмените досиета - показва за кое обстоятелство и кога е настъпила съответната промяна;
 • Връзка с други източници на информация за фирмата;
 • Свързани лица – при избор на ЕГН на лице или БУЛСТАТ/ЕИК и бутон „свързани лица”  извежда списък от лица и фирми, с които даденото лице или фирма участва в други фирми;
 • Удобства за справки по различни критерии за маркетингови цели и експорт на списъци;
 • Възможност за автоматично следене и известяване за всяка промяна (отделен модул, достъпен само от уеб версията на системата);
 • Пряк достъп от фирменото досие до оригиналните документи, подадени от лицата в Търговския регистър, чрез кликване върху препратки към съответните сканирани файлове в Интернет;
 • Експорт на документи в TXT, WORD, HTML и PDF;
 • Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник” и останалите източници на информация, което позволява да се проследи пълната история на търговците.

Запитване за цена и заявка за демо версия на продукта :заявете тук