Правилници, наредби и графици 2018/2019 г

 1. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГР. ПАЗАРДЖИК 2018-2019г.
 2. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГИМ-УЧЕБНА 2018-2019Г.
 3. ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.
 4. ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ПГИМ 2018-2019г.
 5. ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ПГИМ 2018-2019г.
 6. СИСТЕМА ЗА РИТУАЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ПАЗАРДЖИК 2018-2019 г.
 7. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА ………… -УЧЕБНА 2018-2019Г.
 8. ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ И МЕРКИ НА УЧЕНИЦИ-УЧЕБНА 2018-2019Г.
 9. ПЛАН ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ В ПГИМ-УЧЕБНА 2018-2019Г.
 10. ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА-2018-2019г.
 11. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ- УЧЕБНА 2018-2019Г.
 12. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА-УЧЕБНА 2018-2019Г.
 13. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК-2018-2019г.
 14. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК-2018Г.
  ПРОМЯНА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ПГИМ-ГР. ПАЗАРДЖИК-2018Г.
  ПРОТОКОЛ ЗА ПРОМЯНА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ПГИМ-ГР. ПАЗАРДЖИК-2018Г.
 15. ПРАВИЛНИК-ЗА-ДЕЙНОСТТА-НА-ПРОФЕСИОНАЛНА-ГИМНАЗИЯ-ПО-ИКОНОМИКА-И-МЕНИДЖМЪНТ
 16. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 2018-2019 г.
 17. ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.
 18. ЗАПОВЕД УСЛОВИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ 2-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018-2019Г.

 19. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018-2019 год.
 20. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.
 21. ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
 22. ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 2018-2019 г.
 23. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.