Обща информация

Пряко договаряне с предмет: „Доставка на компютърно оборудване“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ БФП BG05М9ОР001-2.040-0100 – C01.

Линк в АОП 00997-2020-0001