Решение за одонряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение 22/04/2019

3.1. Приложение № 4.3-ново – 22/04/2019

Документация за участие

Информация за удължаване срока за получаване на оферти-19.04.2019г

Прикачени документи – 09.04.2019г

Линк в АОП – 09.04.2019 г.