Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак, Детска ясла „Радост“ гр. Шабла, Домашен социален патронаж на територията на община Шаблаи филиал в с. Ваклино, община Шабла и  за нуждите на проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла“.“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2от ППЗОП.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови параметри

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 08.10.2018 г. от 13:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата, които  представляват участниците или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 – публикуван на 17.09.2018 г.