Обща информация

Предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от Закона за устройството на територията за обект „Спортен комплекс „Шабла“ – Реконструкция на многофункционална спортна зала“, в изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с водещ партньор: Териториална административна единица – Хършова, Румъния“.