Договор за обществена поръчка

Договор № 93 от 31.05.2018 г. – за обособена позиция № 2

Договор № 100 от 14.06.2018 г. – за обособена позиция № 3

Договор № 101 от 14.06.2018 г. – за обособена позиция № 1

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1-ОБЯВА

2-Указания за участие

3- Техническа спецификация

3.1-Единен наръчник на бенефициента за прилагане на привилата за информация и публичност 2014-2020 година.

Обр.1_Представяне на участника

Обр.2_списък_64, al.1, t.2

Обр.3_Декларация_3_8 i 4 ot ЗИФО

Обр.4_Декларация_54, aл.1, т.3-5 ЗОП

Обр.5_Декларация _54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП

Обр.6_Декларация_ 66, ал.1 ЗОП

Обр.7_1 Техническо предложение

Обр.7_2 Техническо предложение

Обр.7_3 Техническо предложение

Обр.8_1 Ценово предложение

Обр.8_2 Ценово предложение

Обр.8_3 Ценово предложение

Обр.9_Проект на договор