Договор за обществена поръчка

Договор № 91 от 29.05.2018 г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ 2 – публикуван на 21.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ – публикуван на 10.05.2018 г.

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП - публикувано на 16.04.2018 г.

На основание чл. 53 от ППЗОП уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинскитеструктури към община Шабла, със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за 2018 г. съгласно чл.293, ал.1 от КТ.” ще се извърши на 20.04.2018 г. от 10.00 часа в Малката заседателна зала, ет.2  на община Шабла, намираща се на ул. Равно поле № 35, гр. Шабла.

Откриване на процедура

1-ОБЯВА ВАУЧЕРИ

2-ТEХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

3- ОБРАЗЦИ

Обява

Техническа спецификация