Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 20.07.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на спортна екипировка, фитнес и терапевтично оборудване по четири обособени позиции“В изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с водещ партньор: Териториална административна единица – Хършова, Румъния“

Откриване на процедура

Решение

Обявление

1- Указания за участие

2.1. – Техническа спецификация – № 1

2.2.-Техническа спецификация – № 2

2.3.-Техническа спецификация – № 3

2.4. – Техническа спецификация – № 4

3. -Списък на документите

4. – ЕЕДОП

4.1 – еЕЕДОП

5.1. – Техническо предложение – № 1

5.2. – Tехническо предложение – № 2

5.3. – Техническо предложение № 3

5.4. – Техническо предложение № 4

6.1. – Ценово предложение № 1

6.2. – Ценово предложение № 2

6.3. -Ценово предложение № 3

6.4. – Ценово предложение № 4

7 – Декларация за валидност на офертата

8.-Декларация за приемане клаузите на договора

9.1. -Проект на договор № 1

9.2.- Проект на договор № 2

9.3. -Проект на договор № 3

9.4. -Проект на договор № 4