Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 06.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 26.06.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 29.06.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Рехабилитация  на улична мрежа в община Шабла“,  по ПМС № 309 от 22.12.2017 г. и  Текущ ремонт на улична мрежа на с. Езерец, общ. Шабла, обособена по позиции както следва:

Обособена позиция № 1 Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла – I етап

Обособена позиция № 2 Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла – II етап – при осигурено финансиране.

Обособена позиция № 3 Текущ ремонт на улична мрежа с. Езерец, общ. Шабла.“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата, които  представляват участниците или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Документация за участие

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

1.-Документация- 16.05.2018 г.

2.- Методика

3.-Техническа спецификация

4.1.-КСС – Позиция № 1- 23.05.2018 г.

4.2.-КСС – Позиция № 2

4.-Образци

5.-Проект на договор

6 – еЕЕДОП

Техническа документация