Договор за обществена поръчка

Д-40 – ОП № 6

Д-41 – ОП № 5

Д-43 – ОП № 2

Д-42 – ОП № 4

Д-44 – ОП № 3

Д-72 – ОП № 1

Решение за завършване на процедурата

РЕШЕНИЕ № РД-04-502 – публикуван на 14.12.2018г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 -публикуване на 14.12.2018г.

Протокол № 1 – публикуван на 17.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНВЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 29.10.2018 г. от 15:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ със седем обособени позиции:

ОП № 1 Доставка на мебели;

ОП № 2 Доставка на  образователна интерактивна среда;

ОП № 3 Доставка, монтаж и инсталиране на безжична мрежа;

ОП № 4 Доставка и монтаж на видеонаблюдение;

ОП № 5 Доставка и монтаж  на кухненско оборудване;

ОП № 6 Оборудване на актова зала;

ОП № 7: Доставка и монтаж на Детски съоръжения“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл.54 от ЗОП.

Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 3 – публикувано на 27.06.2018 г.

Разяснение № 2 – публикувано на 19.06.2018 г.

Разяснение № 1 – публикувано на 15.06.2018 г.