Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите

Съобщение

На основание чл. 53 от ППЗОП, уведомяваме кандидатите, че отварянето на офертите ще се извърши на 09.07.2018 г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала, ет №2 на община шабла, намираща се на ул. „Равно поле“  № 35, гр. Шабла

Документация за участие

1-Документация

2-Техническа спецификация

3-Приложение №1 списък

4-Приложение №3 декларация ЕЕДОП

5-Приложение №4 техническо предложение

6-Приложение №5 декларация чл. 102

7-Приложение №6 ценово предложение

8-Приложение № 7 проект на договор

espd-request

 

Обща информация

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект:„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”