Протоколи и доклади на комисията

РЕШЕНИЕ – публикувано на 30.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 30.11.2018 г.

Протокол № 1 публикуван на 18.07. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Съобщение ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 29.10.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителен надзор на обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Дора Габе“ и застрояване на ограда по чл.147 от ЗУТ“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата по чл.54 от ЗОП.

Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите

Съобщение

На основание чл. 53 от ППЗОП, уведомяваме кандидатите, че отварянето на офертите ще се извърши на 09.07.2018 г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала, ет №2 на община шабла, намираща се на ул. „Равно поле“  № 35, гр. Шабла