Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ 2 КОНСУЛТАНТСКИ ДГ

РЕШЕНИЕ № РД-04-423 ОТ 23.10.2018

Съобщение за отваряне на ценови параметри

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 08.10.2018 г. от 13:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата, които  представляват участниците или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 публикуван на 31.07.2018 г.

Откриване на процедура

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

4. Приложение №1 списък

5. Приложение №3 декларация ЕЕДОП

6. Приложение №4 техническо предложение

7. Приложение №5 декларация чл. 102

8. Приложение №6 ценово предложение

9. Приложение №7 договор проект

10. ЕЕДОП