Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 2 – публикуван на 07.11.2018 г.

Протокол № 1 – публикуван на 08.10 2018 г.

Решение за завършване на процедурата

РЕШЕНИЕ № 422 от 06.11.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на  Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак, Детска ясла „Радост“ гр. Шабла, Домашен социален патронаж на територията на община Шаблаи филиал в с. Ваклино, община Шабла и  за нуждите на проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла“.“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2от ППЗОП.

Откриване на процедура

Документация – 05.09.2018

Линк в АОП