Протоколи и доклади на комисията

Решение за изменение № 384 – публикуван на 09.08.2019г.

Решение № 263 – публикуван на 19.06.2019г

Протокол по чл 181, ал.4 – публикуван на 19.06.2019г.-

Протокол № 3 – публикуван на 19.06.2019г

Протокол № 2 – публикуван на 19.06.2019г

Протокол № 1 – публикуван на 17.04.2019г.

Текущи документи

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 14.06.2019 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци – гр. Шабла“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл. 54 от ЗОП.

Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 3 – публикувано на 12.03.2019г.

Разяснение № 2 – публикувано на 08.03.2019г.

Разяснение № 1- публикувано на 05.03.2019г.