Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП – Публикуван на 28.05.2019г.

Протокол цени – Публикуван на 28.05.2019 г.

ПРОТОКОЛ №1 – Публикуван на 14.05.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 17.05.2019 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар; Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг „Космос“, с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла; Обособена позиция № 3: Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 „Шабла-Камен бряг-Каварна“, участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла – ул. „Нефтяник“, ул. „Равно поле“) – изграждане на повдигнати пътеки.; Обособена позиция №4: Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.”.

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл. 54 от ЗОП.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Решение за одонряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение 22/04/2019

3.1. Приложение № 4.3-ново – 22/04/2019