Покана и документация за участие

ДО: ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ФЕСТИВАЛИ ЗА ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИОННИ ИЗКУСТВА-БЪЛГАРИЯ /ЦИОФФ-БЪЛГАРИЯ/

БУЛСТАТ: 175935033

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕМИЛ БОЯНОВ ПАВЛОВ , ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“

БЛ. 173, ЕТ. 7,  АП. 112,

ГР. СОФИЯ  1309

тел. 0879401191

ПОКАНА

за представяне на оферта и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуги (нощувки, хранене, транспорт, медицинско обслужване и др.) за участие на учениците от школата по народни и етно танци към НЧ „Зора 1894“  гр. Шабла и ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак в   Международен фестивал на изкуствата „Лятна дъга” к.к. Китен в рамките на Договор № BG05M2OP001-3.002-0226-C01, проект „Равни възможности за нашите деца, чрез партньорство и образование в мултикултурна среда”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Уважаеми г-н ПАВЛОВ,

С настоящото, на основание чл. 191, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да подадете оферта, при следните условия:………………………………………………………………….

С уважение,

Мариян ЖечевКмет на община Шабла  

docs 

Прикачени документи