Протоколи и доклади на комисията

Решение РД-56 от 04.02.20г – публикуван на 05.02.2020 г.

Протокол по 181. ал.4 от ЗОП – публикуван на 05.02.2020г.

Протокол № 2 – публикуван на 05.02.2020 г.

Протокол № 3 – публикуван на 05.02.2020 г.

Протокол по чл. 54, ал.7 ППЗОП – публикуван на 26.11.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че се променя датата за отваряне ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ в изпълнение на проект:„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”.

Отварянето  на ценовите оферти ще се извърши на 11.12.2019г. (сряда) от 14:00 часа вместо на 09.12.2019 г. от 14:00 ч.,  в малката заседателна зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.

Съобщение за отваряне на цени – промяна – публикувано на 05.12.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – публикувано на 04.12.2019 г.

Решения за промяна в документацията

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – публикувано на 03.10.2019 г.