Договор за обществена поръчка

Договор № Д-81 от 12.06.202 г.

Протоколи и доклади на комисията

Решение № 94 от 27.02.2019г.- публикуван на 02.03.2020г.

Протокол по чл. 181 от ЗОП- публикуван на 02.03.2020г.

Протокол № 2 от 13.02.2020г.- публикуван на 02.03.2020г.

Протокол № 3 от 25.02.2020г.- публикуван на 02.03.2020г.

ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 30.01.2020 г.

Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“  и осъществяване на авторски надзор за обект: „Доизграждане  на  ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици.“, ще се извърши на 19.02.2020г. (сряда) от 14:00 часа,  в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 53 ОТ ППЗОП

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

На основание чл. 53 от ППЗОП уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“  и осъществяване на авторски надзор за обект: „Доизграждане  на  ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици.“  ще се извърши на 21.01.2020 г. от 10.00 часа в Малката заседателна зала, ет.2  на община Шабла, намираща се на ул. Равно поле № 35, гр. Шабла

.Съобщение по чл. 53 от ППЗОП

Документация за участие

Прикачени документи

Линк в АОП: 00997-2019-0013