Документация за участие

1-Покана

2-Техническа спецификация

3-Приложение № 1 Списък

4-Приложение № 2 Заявление за участие

5. -Приложение № 3 Техническо предложение

6-Приложение № 4 Декларация труд

7-Приложение № 5 Ценово предложение

8-Приложение № 6 Договор проект

espd-request

Покана за пряко договаряне

Решение за откриване на процедура

Обща информация

Пряко договаряне с предмет: „Доставка на компютърно оборудване“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ БФП BG05М9ОР001-2.040-0100 – C01.

Линк в АОП 00997-2020-0001