Протоколи и доклади на комисията

Решение № РД-04-255 от 19.06.2020 г.

Протокол по чл. 181, ал.4

Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол № 1 – публикуван на 02.06.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. автомобил за нуждите на „Доброволно формирование за защита при бедствия“ – гр. Шабла.“, ще се извърши на 05.06.2020г. (петък) от 11:00 часа,  в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.

Решения за промяна в документацията

Решение за промяна – 2 – публикувано на 16.04.2020г.

Решение за промяна – 1 публикувано на 10.04.2020г.