Протоколи и доклади на комисията

Решение № РД-04-251 от 18.06.2020 г. – публикувано на 18.06.2020г.

Протокол № 2 – публикуван на 18.06.2020г.

Протокол № 1 – публикуван на 19.05.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ по проект № BG14MFOP001-4.008-0001:„Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла, финансиран по Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна–Балчик”: Обособена позиция №1: „Доставка на компютърно оборудване по технически спецификации;Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване по технически спецификации.“, ще се извърши на 05.06.2020г. (петък) от 14:00 часа,  в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.