СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

Във връзка с  публикувана Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти в РОП с № 9098331/28.04.2020г., уведомявам кандидатите, че отварянето на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор в изпълнение на проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла“по Мярка BG14MFOP001-4.008 – МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла –  Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“, ще се проведе на 11.05.2020г. (понеделник) от 14:00 часа.

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на приетите противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Информация за удължаване на първоначалния срок

Съобщение за промяна на датата за отваряне на офертите