Документация за участие

Обр.1- списък на документите

Обр.2 – административни сведения

Обр.3 – декларация по чл.47, ал1

Обр.4 – декларация по чл.47,ал.5

Обр.5 – декларация по чл.56, ал.1,т.8

Обр.6 – Техническо предложение позиция 1

Обр.7 – Техническо предложение позиция 2

Обр.8 – Ценово предложение позиция 1

Обр.9 – Ценово предложение позиция 2

Обр.10 – Техническа спецификация

Обр.11 – Проект на договор

Обр.12 – Декларация запознат с условията

Обща информация

Публична покана с предмет: „Доставка на един брой нов колесен трактор и един брой ново ремарке за колесен трактор“, обособена по позиции:

- Обособена позиция №1: Доставка на един брой нов колесен трактор

- Обособена позиция №2: Доставка на един брой ново ремарке за колесен трактор