Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА ВАУЧЕРИ

Документация за участие

ПОКАНА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

Публична покана по чл.101б на ЗОП

ПОКАНА АОП

ПОКАНА