Публична покана по чл.101б на ЗОП

1. Покана оферти

2. Техническа спецификация

3. Образци

4. Проект на Договор

Публична покана – АОП