Текущи документи и плащания 33

Информация за извършени плащания – 04.12.2015г.

Договор за обществена поръчка 33

Договор обособена позиция № 3

Договор обособена позиция № 2

Договор обособена позиция № 1

Документация за участие

001_Публична покана

01_Представяне на участника

02_Оферта

03_Декларация чл.47, ал.1и5

04_Декларация чл.56, ал.1

05_1-Техническо_предложение_ ОП-1

05_2-Техническо_предложение_ ОП-2

05_3-Техническо_предложение_ ОП-3

06_1-Ценово_предложение _ ОП-1

06_2-Ценово_предложение _ ОП-2

06_3-Ценово_предложение _ ОП-3

07_Техническа спецификация

08_Проект на договор

PP-AOP- PUDOOS

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана АОП

Публична покана