Текущи документи и плащания

Информашия за ивършено плащане – 04.12.2015г.

Разяснения по документацията за участие

07.08.2015г.- Разяснение №1

Документация за участие

Публична покана

Публична покана – AOP-Vaklino

ОБРАЗЦИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

тристранен договор – проект

тристранен договор-прил. 1

тристранен договор-прил. 2