Договор за обществена поръчка

Договор № 165/18.07.2016г – Мост Енерджи – обособена позиция № 1

Договор № 164/11.07.2016г. – Чез Трейд България – обособена позиция № 2

 

Решение за завършване на процедурата

Решение № РД-04-263 от 08.06.2016г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 72, ал.1 от ЗОП

Съобщение за отваряне на ценовите оферти -12.05.2016г. 

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 17.05.2016г. от 10:00 часа.

Протокол № 214-9 от 03.05.2016г.

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ

МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА

ПРИЛОЖЕНИЯ

TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОЕКТ – ДОГОВОР