Документация за участие

Съобщение техническа грешка – 16.03.2016г.

1. Покана оферти

2-Техническа спецификация

3. Образци – 16.03.2016г.

4. Проект на Договор