Обща информация

Обявление за възложена поръчка

Договор за обществена поръчка

Договор № Д – 265

Обявление за възложена поръчка

Решение за завършване на процедурата

Решение № РД-04-496-19.10.20116г.

Документация за участие

1.Указания за участие

2.Образци

3.КСС- Приложение № 1

4.Техническa спецификация

5- Проек на Договор

6.Техническa спецификация

7.Бюлетин на САПИ – юли 2016г.