Решение за завършване на процедурата

Решение № РД-04-448-24.10.2017г. за прекратяване на обществена поръчка по обособена позиция № 2 публикувано на 24.10.2017г.

Решение № РД-04-407 от 27.09.2017г.за изменение на влязло в сила решение – публикувано на 27.09.2017 г.

Решение № РД-04-379 от 07.09.2017 г. за изменение на влязло в сила решение – публикувано на 08.09.2017 г.

Решение № РД-04-318 от 10.08.2017 г. – публикувано на 14.08.2017 г.

Документация за участие

1- Титулна

2-Решение

3.Обявление АОП

3. Обявление ОВ ЕС

4. УКАЗАНИЯ

5. TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8. ESPD-BG1

9. ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛ. ДОГОВОР

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ВАЛИДНОСТ ОФЕРТА

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВНО-ОРГ. ФОРМА

12. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР