Договор за обществена поръчка

Договор № Д-142-18.09.2017г. и приложения

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1. Обява

2. Указания за участие

3. Tехнически спецификации

4. Образци

4.1. КСС

5. Проект на Договор

6.Технически проект