Протоколи и доклади на комисията

Доклад – публикуван на 08.02.2018 г.

Протокол № 2 – публикуван на 08.02.2018 г..

ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 09.01.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти – ценовите оферти ще се отворят на 26.01.2018 г. от 10:00 часа.

Откриване на процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на община Шабла използващи активна електроенергия ниско напрежение – улично осветление“

линк в АОП: тук

линк в Приложение към Официален вестник на ЕС: тук

1.Титулна

2. Решение № РД-04-482 от 13.11.2017г.

3. Обявление

4. УКАЗАНИЯ

5. TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8. ESPD-BG1

9. ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛ. ДОГОВОР

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ВАЛИДНОСТ ОФЕРТА

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВНО-ОРГ. ФОРМА

12. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР