Откриване на процедура

Решение

Обявление

1- Указания за участие

2.1. – Техническа спецификация – № 1

2.2.-Техническа спецификация – № 2

2.3.-Техническа спецификация – № 3

2.4. – Техническа спецификация – № 4

3. -Списък на документите

4. – ЕЕДОП

4.1 – еЕЕДОП

5.1. – Техническо предложение – № 1

5.2. – Tехническо предложение – № 2

5.3. – Техническо предложение № 3

5.4. – Техническо предложение № 4

6.1. – Ценово предложение № 1

6.2. – Ценово предложение № 2

6.3. -Ценово предложение № 3

6.4. – Ценово предложение № 4

7 – Декларация за валидност на офертата

8.-Декларация за приемане клаузите на договора

9.1. -Проект на договор № 1

9.2.- Проект на договор № 2

9.3. -Проект на договор № 3

9.4. -Проект на договор № 4