Текущи документи

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 14.06.2019 г. от 10:30 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци – гр. Шабла“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл. 54 от ЗОП.