Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 21.05.2019 г. от 10:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на специализирано товарно превозно средство с повишена проходимост“, в изпълнение Проект № ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл. 54 от ЗОП.

С уважение,

Петър Атанасов

Председател на Комисията