Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 17.05.2019 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар; Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг „Космос“, с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла; Обособена позиция № 3: Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 „Шабла-Камен бряг-Каварна“, участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла – ул. „Нефтяник“, ул. „Равно поле“) – изграждане на повдигнати пътеки.; Обособена позиция №4: Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.”.

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицатапо чл. 54 от ЗОП.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти